Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Pytanie:

Pozna,1 padziernika 2012 r.
Urzd Miasta Poznania Wydzia Zdrowia i Spraw Spoecznych

Pani
Maria Karczewska
Konsultant Wojewdzki w dziedzinie Pielgniarstwa Pediatrycznego

(…) Zwracam si z uprzejm proba o wydanie opinii, w nastpujcym zakresie:
- czy pielgniarka/poona pracujca w obku powinna prowadzi dokumentacj zwizan z opiek nad dzieckiem do lat 3.;
- jaki rodzaj dokumentacji pielgniarskiej/pooniczej powinna prowadzi w trakcie opieki nad maym dzieckiem;
- czy do wypracowania wzorw formularzy i zasad ich wypeniania, moliwe jest posuenie si wykazem dokumentacji zawartym w Rozdziale 4. Rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajw i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r.

Z powaaniem
Z-ca Dyrektora Wydziau
Elbieta DybowskaOdpowied
KONSULTANT WOJEWDZKI W DZIEDZINIE PIELGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO WOJEWDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


mgr Maria Karczewska
Wojewdzki Szpital Zespolony w KoninieOpinia w sprawie rodzaju dokumentacji prowadzonej przez pielgniark lub poon w obku z dnia 22 padziernika 2012 r.

Obowizkiem pielgniarki lub poonej niezalenie od placwki czy miejsca, w ktrym podejmuje si prowadzenia dziaa leczniczych, pielgnacyjnych czy opiekuczych jest prowadzenie i udostpnianie dokumentacji medycznej, niezalenie od iloci podopiecznych.
W ramach opieki nad dzieckiem do lat 3 (lub 4) minister waciwy od 20 tygodnia ycia dziecka (obek) lub od ukoczenia 1 roku ycia (kluby dziecice) prowadzi pilotaowe programy dotyczce wczesnej edukacji dziecka, ewaluacji jakoci opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 i systemu nadzoru nad rnymi formami opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. wiadczenia w obku i klubu dziecicego powinny polega w szczeglnoci na : zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zblionych do warunkw domowych oraz zagwarantowaniu dziecku waciwej opieki pielgnacyjnej oraz edukacyjnej. Do pracy w obku, do ktrego uczszcza wicej ni dwadziecioro dzieci, zatrudnia si przynajmniej jedn pielgniark lub poon, a opiekunem w obku lub klubie dziecicym moe by osoba posiadajca kwalifikacje: pielgniarki, poonej i inne.
W zakresie tej opieki pielgniarka lub poona zatrudniona do opieki nad dziemi powinna dokumentowa swoje dziaania prowadzc:
1.dokumentacj indywidualn wewntrzn - przeznaczon na potrzeby podmiotu udzielajcego wiadcze z nazw podmiotu, ktra zawiera nastpujce informacje:
a)oznaczenie pacjenta (imi i nazwisko oraz PESEL), w przypadku dziecka do 1 roku ycia – take numer PESEL matki dziecka,
b) imi i nazwisko przedstawiciela ustawowego
c) adres zamieszkania i numer telefonu przedstawiciela ustawowego dziecka lub upowanionej przez niego osoby
d) oznaczenie osoby udzielajcej wiadcze zdrowotnych, pielgnacyjnych lub opiekuczych: nazwisko i imi, tytu zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, podpis
e) dat dokonania wpisu;
f) informacje dotyczce stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielgnacyjnego lub rehabilitacji, w szczeglnoci:
- informacje zwizane ze stanem dziecka niezbdne ze wzgldu na sprawowan opiek
- opis udzielanych wiadcze zdrowotnych,
- rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu
- zalecenia
- inne informacje

mgr Maria Karczewska
Konsultant Wojewdzki
w Dziedzinie Pielgniarstwa Pediatrycznego

Sporzdzono na podstawie:
Ustawa o opiece nad dziemi do lat 3 (DZ. U 2011 nr 45 poz. 235)
Ustawa o zawodach pielgniarki i poonej (DZ. U. 2011 nr 174 poz. 1039)
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZ. U. 2009 nr 52 poz. 417 )
Rozporzdzenie w sprawie rodzajw i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DZ. U. z 2012 nr 0 poz. 583)

Wyszukaj: