Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO
Mgr Leokadia Jędrzejewska


DOIPiP 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl.50
adres do korespondencji: 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 70/12
tel/fax 0-71 373 20 56, tel. kom. 691 85 20 69, e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

KK82/11/2010 Wrocław, dnia 19 listopada 2010r.

Opinia
w sprawie uczestnictwa położnej w transportowaniu kobiety ciężarnej do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym


Mając na uwadze nieprawidłowe praktyki polegające na wydawaniu przez lekarzy dyżurnych poleceń położnym pełniącym dyżury w oddziałach szpitalnych, do sprawowania opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem w czasie transportowania do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym, wyjaśniam co następuje.
Zgodnie z kodeksem pracy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 kodeksu pracy). Taka sprzeczność występuje w przypadku wydanego przez lekarza dyżurnego polecenia położnej sprawowania opieki nad kobietą ciężarną w czasie przewozu jej karetką do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym.
Obowiązek prawidłowej organizacji pracy przez pracodawcę wynika zarówno z przepisów kodeksu pracy jak i z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) - art. 18a. Stanowi on, że organizację, porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej określa regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, który zawiera m.in. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym.
Z kolei z kodeksu pracy wynika nałożony przez ustawodawcę obowiązek takiej organizacji pracy, która zapewnia pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy (art. 94 pkt. 2 k.p.).
W dyspozycji tego przepisu mieści się obowiązek takiej organizacji pracy, w której położna będzie w stanie prawidłowo, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną wykonać swoje obowiązki bez uszczerbku dla dobra pracodawcy i pacjentów. Konsekwencje naruszenia tego obowiązku przez pracodawcę poniesie on sam.
Wskazane powyżej przepisy są tymi, w ramach, których pracownik jest obowiązany wykonywać swoje obowiązki i polecenia pracodawcy.
Transport dziecka „in utero” do centrów leczniczych mogących zapewnić wysokospecjalistyczną opiekę nad matką i dzieckiem leży w gestii zakładu, w którym przebywa kobieta ciężarna. O rodzaju zamówienia karetki i sposobie przewozu ( karetka R, karetka W i inne) decyduje lekarz. Kobieta w czasie transportu powinna być pod opieką lekarza - członka zespołu karetki realizującej zlecenie lub innej osoby, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Mając na uwadze powyższe położna nie powinna opuszczać oddziału, w którym odbywa dyżur i uczestniczyć w transporcie kobiety ciężarnej

Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego
Leokadia Jędrzejewska

Wyszukaj: