Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

OPINIA PRAWNA
w sprawie uprawnie samorzdu pielgniarek i poonych, zwizanych z udziaem w ustalaniu warunkw pracy i plac.


Po przeanalizowania zagadnienia stanowicego przedmiot niniejszej opinii wyraam opini nastpujc:
W wietle obowizujcego stanu prawnego, samorzd pielgniarek i poonych posiada prawodo negocjowania warunkw pracy i pac jego czonkw, wykonujcych zawd na podstawie umowy o prac. Prawo to wyraa si autonomiczn pozycj samorzdu jako penoprawnego uczestnika, z gosem stanowicym, wszelkich rokowa, pertraktacji iinnych procedur decyzyjnych , dotyczcych warunkw pracy i pac pielgniarek i poonych, bez wzgldu na szczebel na ktrym s prowadzone.
Uzasadnienie
I. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorzdzie pielgniareki poonych, w czci dotyczcej zada i form dziaania samorzdu ( art. 4 ust2 pkt2) stanowi e: samorzd wykonuje swoje zadania tu szczeglnoci przez negocjowanie warunkw pracy i pac.
Jednoczenie w art 5 ustawodawca dodaje ucilajco e - uprawnienia samorzdu wymienione w art 4 ust 2 pkt 2 nie naruszaj uprawnie zwizkw zawodowych wynikajcych z ustawy o zw. zawodowych i kodeksupracy. Jest dla samorzdu pielgniarsko-pooniczego norm rangi ustrojowej. Przepis art. 5 uspp okrelajc relacje kompetencyjne, odwouje si do ustaw bdcych normami ustrojowymi dla zwizkw zawodowych tj do ustawy o zw. zawodowych oraz do kodeksu pracy. Jest to czytelny dowd na porwnywalno i rwnorzdnoc pozycji samorzdu i zwizkw zawodowych w sprawach negocjowania warunkw pracy i plac.
Odniesienie do kompetencji zwizkw zawodowych i kodeksu pracy potwierdza, e przedmiotem uprawnie samorzdu wynikajcych z art. 4 ust 2 okt zuspps warunki wykonywania zawodu na podstawie umowy o prac. W okresie od 17 maja 1989 r do 19 kwietnia 1991 r uchwalone zostay i weszy w ycie cztery ustawy o charakterze ustrojowym , sytuujc samorzd zawodowy w sferze zawodw medycznych. Poza t ustaw s to : ustawa z 17 maja 1989 o izbach lekarskich, ustawa z 21 grudnia 1990 r o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 o izbach aptekarskich.
Kada z wymienionych ustaw zawiera regulacj identyczn do tej Jaka znalaza si w art. 4 ust 2 pkt 2 i ar 5 ustawy o samorzdzie pielgniarek i poonych. ( w ustawie o izbach aptekarskich nie byo odniesienia do zw. zawodowych a obecnie zapis dot plac i warunkw pracy zosta usunity ). Dowodzi to szerszej i trwaej koncepcji ustawodawcy co do usytuowania i uprawnie tej grupy zawodowej
W ostatnim okresie pojawia si grupa ustaw regulujcych niektre kwestie z szerokoroz. Mimo, e ustawy dotycz take pielgniarek i poonych, jako strona spoeczna wymieniane s w nich jedynie zwizki zawodowe. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy wykracza poza przedmiot niniejszej opinii, naley natomiast zwrci uwag, e moe to da podstawy do prb ograniczenia uprawnie samorzdu pielgniarskiego. Moliw staje si bowiem do zastosowania zasada e pniej wydana ustawa szczeglna deroguje (uchyla) wczeniejsz ogln ustaw-w tym przypadku ustaw o samorzdzie pielgniarek i poonych (zasada; lex posterior )
Uspp przyznajc samorzdowi prawo "negocjowania " nie definiuje tego pojcia. Aby usun jakiekolwiek potencjalne wtpliwoci, koniecznym wic staje si signicie do wykadni jzykowej jako pierwszej w hierarchii sposobw wykadni prawa. Jak podaje "Uniwersalny Sownik Jzyka Polskiego " PWN SA. 2004 pod red S.Dubisza - negocjacje to " rokowania pertraktacje prowadzone przez upowanionych przedstawicieli ". Samorzd ma wic prawo aby poprzez upowanionych przedstawicieli bra udzia w rokowaniach dotyczcych warunkw pracy i pac. Z definicji pojcia "negocjacji " wynika te e jest to udzia w rokowaniach z gosem stanowicym. Natomiast pojcie pracy i plac odnosi si do sfery tak zwanej pracy najemnej czyli wykonywania zawodu w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy o prac. Poza zakresem omawianych kompetencji samorzdu pozostaje caa sfera wykonywania zawodu na podstawie umw cywilno
Skutkiem przyznania prawa o ktrym mowa jest powstanie po stronie pracodawcy obowizku negocjowania warunkw pracy i pac take z samorzdem. Pominicie udziau samorzdu w negocjacjach daje podstaw do uznania ich wyniku za niewany z powodu braku udziau wszystkich uprawnionych stron.
Uprawnienie wymienione w art. 4 ust 2 pkt 2 uspp ma charakter generalny i nadane zostao samorzdowi jako takiemu. Oznacza to e realizacja tego uprawnienia nastpowa moe na wszystkich szczeblach, poczynajc od szczebla zakadu pracy, wszdzie tam gdzie dochodzi do grupowej zmiany warunkw pracy i pacy pielgniarek i (lub) poonych. Przykadowo moe to by zmiana w obrbie komrki organizacyjnej np. oddziau.

Wyszukaj: