Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Czy pielgniarka oddziaowa, przeoona moe by zatrudniona na umowie kontraktowej, czy powinna posiada umow o prac?

Odpowied

Pielgniarka oddziaowa, przeoona moe by zatrudniona w ramach umowy o prac bd na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Uzasadnienie

Artyku 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziaalnoci leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z pn. zm.) - dalej u.dz.l., stanowi, e w podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc przeprowadza si konkurs na stanowisko naczelnej pielgniarki lub przeoonej pielgniarek, pielgniarki oddziaowej.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 u.dz.l. jeeli do konkursu nie zgosio si co najmniej dwch kandydatw lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postpowaniu konkursowym nie nawizano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, odpowiednio podmiot tworzcy lub kierownik ogasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakoczenia postpowania w poprzednim konkursie.

W myl art. 49 ust. 6 u.dz.l. z kandydatem na stanowisko okrelone w ust. 1, wybranym w drodze konkursu lub wskazanym w trybie ust. 4 tj. w przypadku, jeeli w wyniku postpowania w dwch kolejnych konkursach kandydat nie zosta wybrany z przyczyn okrelonych w ust. 3, odpowiednio podmiot tworzcy albo kierownik nawizuje stosunek pracy albo zawiera umow cywilnoprawn z osob przez siebie wskazan po zasigniciu opinii komisji konkursowej. Stosunek pracy nawizuje si albo zawiera umow cywilnoprawn na 6 lat. Okres ten moe by przeduony do 8 lat, jeeli do osignicia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie wicej ni 2 lata.

Jak zatem wynika z ww. przepisw ustawy o dziaalnoci leczniczej z kandydatem wybranym w wyniku postpowania konkursowego albo w przypadku okrelonym w art. 49 ust. 4 u.dz.l. nawizuje si na czas okrelony stosunek pracy albo zawiera si umow cywilnoprawn.

Ponadto naley przywoa tu przepis art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z pn. zm,) - dalej u.z.p.p, w myl ktrego za wykonywanie zawodu pielgniarki uwaa si rwnie kierowanie i zarzdzanie zespoami pielgniarek lub poonych. Artyku 19 ust. 1 u.z.p.p. wskazuje midzy innymi, e pielgniarka, poona mog wykonywa zawd w ramach umowy o prac (art. 19 ust.1 pkt 1 u.z.p.p.), na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 19 ust. 1 pkt 3 u.z.p.p.), w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 u.dz.l. (art. 19 ust. 1 pkt 5 u.z.p.p.). Powszechnie uwaa si, e umowa kontraktowa zawierana jest z pielgniark, poon wykonujc zawd w ramach praktyki zawodowej.

W tym miejscu naleaoby zatem rozway, czy moliwym byoby zawarcie umowy w zakresie sprawowania funkcji pielgniarki naczelnej, przeoonej pielgniarek lub oddziaowej, z pielgniark prowadzc praktyk zawodow, w ramach tej praktyki. Artyku 5 ust. 2 pkt 2 u.dz.l. dopuszcza prowadzenie dziaalnoci leczniczej przez pielgniark, poon w ramach praktyki zawodowej. Dziaalno lecznicza polega na udzielaniu wiadcze zdrowotnych (art. 3 ust. 1 u.dz.l.), moe te polega na promocji zdrowia, realizacji zada dydaktycznych i badawczych w powizaniu z udzielaniem wiadcze zdrowotnych i promocj zdrowia, w tym wdraaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia (art. 3 ust.2 u.dz.l.). Z kolei definicj wiadczenia zdrowotnego zawiera art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z pn. zm.), ktry stanowi, e wiadczenie zdrowotne jest dziaaniem sucym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innym dziaaniem medycznym wynikajcym z procesu leczenia lub przepisw odrbnych regulujcych zasady ich udzielania.

Take art. 4 ust. 1 u.z.p.p. wskazuje, e wykonywanie zawodu pielgniarki polega na udzielaniu wiadcze zdrowotnych, w szczeglnoci na:

  1. rozpoznawaniu warunkw i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
  2. rozpoznawaniu problemw pielgnacyjnych pacjenta;
  3. planowaniu i sprawowaniu opieki pielgnacyjnej nad pacjentem;
  4. samodzielnym udzielaniu w okrelonym zakresie wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynnoci ratunkowych;
  5. realizacji zlece lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
  6. orzekaniu o rodzaju i zakresie wiadcze opiekuczo-pielgnacyjnych;
  7. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Uwzgldniajc powoane wyej przepisy prawa, w moim przekonaniu, penienie funkcji pielgniarki naczelnej, przeoonej pielgniarek bd pielgniarki oddziaowej, nie jest sensu stricte udzielaniem wiadcze zdrowotnych, a w konsekwencji niemoliwym jest zawarcie umowy z pielgniark w zakresie sprawowania funkcji pielgniarki naczelnej, przeoonej pielgniarek lub oddziaowej, z pielgniark prowadzc praktyk zawodow, w ramach tej praktyki.


rdo: Serwis Prawny LEX

Wyszukaj: