Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Czy pielgniarka na dyurze moe poda pacjentowi rodek kontrastowy przy uyciu strzykawki automatycznej w celu wykonania tomografii?

Jakie powinna posiada kwalifikacje?

Odpowied

Odpowied zawarta jest w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Artyku 33g ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z pn. zm.) - dalej u.p.a. stanowi, e jednostka ochrony zdrowia tworzy, na podstawie wzorcowych procedur radiologicznych dla uzasadnionych ekspozycji medycznych uznanych za standardowe, udokumentowane robocze procedury postpowania wymagane przez system zarzdzania jakoci. W oparciu o przepis art. 33g ust. 7 u.p.a., wykaz stosownych procedur zosta opublikowany w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. MZ poz. 78).

Wyjani naley, e do czasu opublikowania wyej wymienionych procedur, nie duej jednak ni do dnia 31 grudnia 2014r. mona byo stosowa do bada, zabiegw i procedur przepisy 58 ust. 2-9 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunkw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujcego dla wszystkich rodzajw ekspozycji medycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z pn. zm.) - dalej r.b.s.p.j. Stosownie do 58 ust. 4 r.b.s.p.j. lekarze posiadajcy specjalizacj z medycyny nuklearnej lub, pod ich nadzorem, lekarze bdcy w trakcie takiej specjalizacji mogli zleci innym lekarzom, radiofarmaceutom, technikom elektroradiologii lub pielgniarkomwykonanie technicznych elementw procedur medycznych, w ktrych uywane s produkty radiofarmaceutyczne. Lekarze ci sprawowali nadzr nad wykonywaniem zleconych czynnoci. Powoujc si na przepis art. 15 ust.1 w zwizku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1345 z pn. zm.) w wielu opiniach wyraano suszny pogld, i pielgniarka powinna poda rodek kontrastujcy na zlecenie i pod nadzorem lekarza.

W chwili obecnej naley ju stosowa procedury, o ktrych mowa w art. 33g ust. 6 u.p.a. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej zawiera w zaczniku wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. Zamieszczone w zaczniku procedury zawieraj wszelkie niezbdne informacje dotyczce celu, jednostek chorobowych do ktrych ma zastosowanie dana procedura, przeciwwskaza, wymaga dotyczcych stosowanego sprztu i aparatury medycznej, personelu uczestniczcego w danej procedurze, kwalifikacji zawodowych personelu oraz szereg innych szczegowych wymaga, zalece itp. Dla przykadu przywoa mona procedur 1.032 TK tkanki mikkie szyi, bez i z wzmocnieniem kontrastowym (str. 179) - pkt 11 czci oglnej; procedur 5.184 TK okrelona okolica anatomiczna koczyny dolnej, bez i z wzmocnieniem kontrastowym (str. 703)- pkt 11 czci oglnej, gdzie w wykonaniu procedury wymaga si obecnoci pielgniarki w procedurach planowych. Jednake nie wszystkie procedury TK wymagaj obecnoci personelu pielgniarskiego. Na przykad procedura 5.185 TK okrelona okolica anatomiczna koczyny grnej, bez wzmocnienia kontrastowego w pkt 11 czci oglnej - Wykaz personelu biorcego udzia w realizacji procedury i kwalifikacje wymagane od tego personelu, nie wskazuj na konieczno uczestniczenia pielgniarki w tej procedurze. Podkreli naley, e w zalenoci od procedury wymagana jest obecno pielgniarki lub nie. Podobnie s procedury wymagajce w zakresie wyposaenia pomocniczego strzykawki automatycznej np. procedura 5.192 TK flebografia, koczyna grna (str. 732). W tej procedurze wymagana jest obecno pielgniarki w procedurach planowych. S rwnie procedury wymagajce obecnoci nie tylko lekarzy posiadajcych tytu specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, technika elektroradiologii i pielgniarki, ale te w uzasadnionych przypadkach wymagajce obecnoci lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i pielgniarki anestezjologicznej.

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008r. w sprawie w sprawie minimalnych wymaga dla jednostek ochrony zdrowia udzielajcych wiadcze zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorb nienowotworowych (Dz. U. z Nr 59, poz. 365 z pn. zm.) - dalej r.m.w.r.r., w 8 r.m.w.r.r., stanowi, e jeeli procedury medyczne tego wymagaj, w jednostce ochrony zdrowia w pracowniach rentgenowskich zatrudnia si pielgniarki posiadajce umiejtnoci w zakresie procedur zabiegowych, a take w zakresie obsugi strzykawek automatycznych. Paragraf 9 r.m.w.r.r. przewiduje, e w jednostkach ochrony zdrowia, w ktrych wykonuje si procedury radiologii zabiegowej naczyniowej, zapewnia si podczas trwania procedury opiek anestezjologiczn lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielgniarki, ktra posiada tytu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ktra ukoczya kurs kwalifikacyjny z tej dziedziny. W przypadku procedur radiologii zabiegowej nienaczyniowej udzia tych osb okrelony jest opisem waciwej procedury ustalonej w sposb okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 33g ust. 15 u.p.a.

Odnoszc si ju do samego pytania, uzna naley, e do podawania rodka kontrastowego przy uyciu strzykawki automatycznej powinna przystpi pielgniarka, ktra zostaa przeszkolona w tym zakresie. Ponadto, zwrci naley uwag, i wymg uczestniczenia pielgniarki pojawia si w zasadzie tylko w procedurach planowych.

Wyszukaj: