Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Czy pielgniarka w gabinecie zabiegowym lekarza POZ moe podawa pacjentom na zlecenie specjalisty leki biologiczne?

Odpowied

Pielgniarka podstawowej opieki zdrowotnej moe podawa leki biologiczne na zlecenie lekarza specjalisty ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, ktry jest wyposaony stosownie do postanowie rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzenia 2013r. w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 86) - dalej r..g.p.o.

Uzasadnienie

Zasady i zakres udzielania wiadcze zdrowotnych przez pielgniark podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) okrela rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zacznik Nr 2 do r..g.p.o. "Wykaz wiadcze gwarantowanych pielgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji" w czci I, w ust. 2 okrelajcym warunki udzielania wiadcze, w pkt 4 stanowi, e pielgniarka POZ wiadczenia realizuje na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania zgodnie z terminami okrelonymi w treci zlecenia lub skierowania.

Szczegy dotyczce realizacji wiadcze gwarantowanych przez pielgniark POZ zostay zawarte w zarzdzeniu Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie okrelenia warunkw zawierania i realizacji umw o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, ktre zostao zmienione zarzdzeniami: Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r.; Nr 35/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2016 r.

W myl postanowie 6 ust. 3 zarzdzenia Nr 77/2015/DSOZ wiadczeniodawcy posiadajcy umowy zawarte w rnych zakresach wiadcze, udzielajcy wiadcze temu samemu wiadczeniobiorcy, obowizani s do wsppracy i biecej wymiany informacji istotnych dla przebiegu procesu terapeutycznego u wiadczeniobiorcy.

Natomiast, zgodnie z 9 ust. 1 lit. a zarzdzenia Nr 77/2015/DSOZ, wiadczenia lekarza POZ, pielgniarki POZ, poonej POZ udzielane s osobom znajdujcym si na listach wiadczeniobiorcw lekarza POZ pielgniarki POZ, poonej POZ, ktre zgodnie z posiadanymi uprawnieniami zoyy u wiadczeniodawcy odpowiednio, deklaracj wyboru: wiadczeniodawcy i lekarza poz, wiadczeniodawcy i pielgniarki POZ, wiadczeniodawcy i poonej POZ, wczajc w to zamieszkujce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnione do wiadcze na podstawie przepisw o koordynacji. Zatem pielgniarka POZ zobligowana jest do udzielania wiadcze pacjentom znajdujcym si na jej listach.

W myl 17 ust. 2 zarzdzenia Nr 77/2015/DSOZ, pielgniarka POZ sprawuje kompleksow opiek pielgniarsk nad zadeklarowanymi do niej wiadczeniobiorcami, uwzgldniajc w tym zgodnie z obowizujcym zakresem zada, realizacj, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zlece na zabiegi i procedury medyczne, ktrych wykonanie moliwe jest w trybie ambulatoryjnym; pielgniarka POZ wcza skierowanie do prowadzonej dokumentacji medycznej wiadczeniobiorcy.

Wskazany powyej 17 ust. 2 zarzdzenia Nr 77/2015/DSOZ, zobowizuje pielgniark POZ do udzielania wiadcze na podstawie skierowania bd zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Definicja lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zostaa zawarta w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z pn. zm.). Pod pojciem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego rozumie si lekarza, lekarza dentyst bdcego wiadczeniodawc, z ktrym Narodowy Fundusz Zdrowia zawar umow o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentyst, ktry jest zatrudniony lub wykonuje zawd u wiadczeniodawcy, z ktrym Narodowy Fundusz Zdrowia zawar umow o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej.

Powysze przepisy stanowi zatem, e pielgniarka POZ ma obowizek realizacji zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza specjalisty, z ktrym Narodowy Fundusz Zdrowia zawar umow o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej, bd ktry jest zatrudniony lub wykonuje zawd u wiadczeniodawcy, z ktrym Narodowy Fundusz Zdrowia zawar umow o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej.

Powysze wywody dotycz sytuacji oglnej dotyczcej realizacji zlece lekarskich przez pielgniark POZ.

W zwizku z tym, e pytanie dotyczy leku biologicznego, podawanego w gabinecie zabiegowym lekarza POZ, naley wyjani, i leki biologiczne znane s prawu farmaceutycznemu. Jako biologiczne produkty lecznicze podlegaj one dopuszczeniu do obrotu, tak jak pozostae produkty lecznicze. W zwizku z powyszym, w przypadku biologicznego produktu leczniczego (leku biologicznego) powinna by stworzona Charakterystyka Produktu Leczniczego, zawierajca, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z pn. zm.) szereg informacji dotyczcych produktu, w tym midzy innymi dane kliniczne obejmujce:

  1. wskazania do stosowania,
  2. dawkowanie i sposb podawania dorosym oraz dzieciom, w przypadku stosowania produktu leczniczego u dzieci,
  3. przeciwwskazania,
  4. specjalne ostrzeenia i rodki ostronoci przy stosowaniu, a w przypadku immunologicznych produktw leczniczych - specjalne rodki ostronoci podejmowane przez osoby majce styczno z takimi produktami oraz specjalne rodki ostronoci przy podawaniu pacjentom, wraz ze rodkami ostronoci, ktre powinny by podjte przez pacjenta,
  5. interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne formy interakcji,
  6. stosowanie w czasie ciy lub karmienia piersi,
  7. wpyw na zdolno prowadzenia pojazdw i obsugiwania urzdze mechanicznych,
  8. dziaania niepodane,
  9. przedawkowanie, w tym jego objawy, sposb postpowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz antidota.

Jeeli zatem konkretny lek biologiczny moe by podawany pacjentowi w warunkach ambulatoryjnych, pielgniarka POZ ma obowizek podania tego leku na zlecenie lekarza specjalisty ubezpieczenia zdrowotnego.

W myl przepisw rozporzdzenia w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy lekarza POZ przeznaczony jest do realizacji w trakcie udzielania porady lekarskiej zabiegw i procedur diagnostyczno-terapeutycznych zwizanych bezporednio z udzielan porad lekarsk lub bdcych konsekwencj udzielonej porady (zacznik nr 1 Wykaz wiadcze gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, cz V ust. 3 - warunki lokalowe). Gabinet zabiegowy lekarza POZ suy zatem udzielaniu wiadcze zdrowotnych przez tego lekarza. Pielgniarka POZ winna natomiast, realizowa przypisane jej wiadczenia w gabinecie pielgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, ktry jest wyposaony stosownie do postanowie rozporzdzenia w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.


rdo: System informacji prawnej LEX

Wyszukaj: