Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

W zwizku z niedopenieniem obowizku zmiany w rejestrze indywidualnych i grupowych praktyk pielgniarek i poonych wynikajcym z zapisw ustawy o dziaalnoci leczniczej wystosowalimy zapytanie o opini prawn w powyszej kwestii. Tre zapytania i odpowied przedstawiamy poniej.

Tre pytania

Czy rejestry pielgniarek i poonych prowadzcych dziaalno w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, ktre nie zostay dostosowane do wymogw ustawy o dziaalnoci leczniczej do dnia 31 grudnia 2012 r. straciy wano 1 stycznia 2013 r.?

Tre odpowiedzi

Rejestry indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielgniarek i poonych z dniem 1 lipca 2011 r., z mocy prawa stay si rejestrami podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z pn. zm.) - dalej u.dz.l., wprowadzia istotne zmiany w zakresie prowadzenia rejestrw praktyk pielgniarek i poonych. Przepisy dotyczce ww. form wykonywania zawodu pielgniarki i poonej, ktre zawarte byy w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i poonej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z pn. zm.) zostay uchylone na podstawie art. 147 pkt 1 i 3 u.dz.l. z dniem wejcia w ycie ustawy o dziaalnoci leczniczej. Podmioty, ktre dotychczas prowadziy rejestry praktyk, tj. okrgowe rady pielgniarek i poonych, w dalszym cigu wykonuj te zadania, ale ju w oparciu o ustaw o dziaalnoci leczniczej.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 3 u.dz.l. z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, tj. z dniem 1 lipca 2011 r., rejestry indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielgniarek i poonych - stay si rejestrem, o ktrym mowa w art. 101 ust. 1 u.dz.l., a wpisy w dotychczasowych rejestrach stay si wpisami w tym rejestrze. Tak wic rejestry pielgniarek i poonych prowadzcych dziaalno w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, z mocy prawa stay si rejestrami podmiotw prowadzcych dziaalno lecznicz. Jednake w myl art. 208 ust. 1 u.dz.l. organy prowadzce dotychczasowe rejestry praktyk lekarzy, pielgniarek i poonych mogy prowadzi te rejestry na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r.

Minister Zdrowia w oparciu o upowanienie ustawowe zawarte w art. 105 ust. 4 u.dz.l. wyda rozporzdzenie z dnia 29 wrzenia 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu danych objtych wpisem do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz oraz szczegowego trybu postpowania w sprawach dokonywania wpisw, zmian w rejestrze oraz wykrele z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z pn. zm.), ktre zastpio midzy innymi rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 wrzenia 2007 r. w sprawie szczegowego trybu postpowania w sprawach wpisu do rejestrw indywidualnych praktyk pielgniarek, poonych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielgniarek, poonych i grupowych praktyk pielgniarek, poonych (Dz. U. Nr 203, poz. 1465 z pn. zm.).

W myl postanowie art. 217 ust. 3 u.dz.l., do dnia 31 grudnia 2012 r. na podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz (dotyczy to rwnie praktyk zawodowych) naoony zosta obowizek dokonania zmian wpisw w rejestrze w zakresie wynikajcym z ustawy. Jeeli w wyej wskazanym terminie nie zosta zoony stosowny wniosek o dokonanie zmian w rejestrze, organ prowadzcy rejestr (waciwa okrgowa rada pielgniarek i poonych) moe w trybie art. 107 u.dz.l., w drodze decyzji administracyjnej, naoy na podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz kar pienin w wysokoci do dziesiciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za prac okrelonego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac. Wpis, ktry nie zosta zmieniony pozostaje w dalszym cigu w rejestrze, jednake podlega on zmianie, natomiast organ prowadzcy rejestr posiada rwnie moliwo przeprowadzenia stosownej kontroli w oparciu o przepisy art. 111 u.dz.l.

Autor odpowiedzi: Iwona Choromaska

rdo: Serwis prawny LEX

Wyszukaj: