Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pielgniarek i Poonych
Zakadowa Organizacja Zwizkowa
Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wileska 37, 94-029 d

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2012 roku, przesane drog e-mail w sprawie wydania opinii prawnej w przedmiocie wykonywania przez pielgniarki i poone bada diagnostycznych na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometod (morfologia, CRP. bilirubina) w oddziale noworodkw oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej oraz udzielenie odpowiedzi na postawione pytania o treci:
1. Kto moe wykonywa badania diagnostyki laboratoryjnej na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CTP 200 mikrometod? '
2. Czy pielgniarka i poona moe wykonywa samodzielnie badania laboratoryjne na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 bez odpowiedniego przeszkolenia, kursu kwalifikacyjnego bd specjalistycznego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej?
3. Jakie ewentualnie kwalifikacje powinna mie pielgniarka wykonujca w/w badania?

informuj:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 144, poz. 1529 z pn. zm.) w art. 6b stanowi, i osoby uprawnione, o ktrych mowa w art. 6 i 6a, w zalenoci od posiadanych kwalifikacji zawodowych, mog wykonywa zabiegi i czynnoci polegajce na pobraniu od pacjenta materiau do bada laboratoryjnych. Jednoczenie w ust. 2 zostao zawarte upowanienie dla Ministra waciwego do spraw zdrowia, aby po zasigniciu opinii Krajowej Rady Diagnostw Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych, okreli, w drodze rozporzdzenia, wykaz zabiegw i czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1, uwzgldniajc w szczeglnoci bezpieczestwo pacjenta oraz kwalifikacje zawodowe osb uprawnionych do wykonywania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej.
Zgodnie z 1 pkt. 2 lit. c-h i 6 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielgniark albo poon samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) pielgniarka/ poona jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego czynnoci wskazanych w cytowanym wyej rozporzdzeniu. Jest to m.in :
- kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiau do bada diagnostycznych, pod warunkiem uzyskania tytuu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa,
- kierowanie na badania lub pobieranie materiaw do bada bakteriologicznych (mocz, ka, plwociny, wymazy z nosa, garda i narzdw pciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytuu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa,
- wykonywanie testw diagnostycznych dla oznaczenia cia ketonowych i glukozy we krwi i w moczu,
- oznaczenie glikemii za pomoc glukometru,
- wykonywanie pomiarw stenia gazw biorcych udzia w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Zacznik nr 1 do rozporzdzenia wskazuje, e pielgniarka /poona posiadajca wskazane wyej kwalifikacje, moe pobiera krew do bada. Z uwagi na fakt, i w zaczniku nie wskazano, czy pobranie dotyczy krwi obwodowej czy woniczkowej oznacza to, i moe pobiera kady rodzaj krwi. W adnym wypadku pielgniarka/ poona uprawniona nawet do poboru krwi pacjenta i innych materiaw biologicznych nie moe samodzielnie wykona badania tej krwi i materiaw, ani autoryzowa wyniku badania, poniewa zgodnie z art. 2 pkt. 4 i art. 6 i art. 6a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej do wykonania powyszych czynnoci uprawniony jest wycznie diagnosta laboratoryjny lub lekarz posiadajcy specjalizacj w dziedzinie przydatnej w diagnostyce, licencjat analityki medycznej oraz osoby posiadajce studia wymienione w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy i majce prawo do podjcia ksztacenia podyplomowego. Autoryzacj wyniku badania moe przeprowadzi tylko i wycznie diagnosta lub lekarz z odpowiedni specjalizacj. Pobrany przez pielgniark i poon materia do bada powinien by przekazywany do bada diagnostycznych.
Badania wykonywane na aparatach typu COBAS B 221 to ustalanie parametrw rwnowagi kwasowo - zasadowej: pH, pO2, pCO2 oraz elektrolitw: Na+, K+, Ca2+, C1-, Hemoglobina cakowita tHb, Saturacja SO2 i hematokryt Hct(mierzony i wyliczany), Metebility, Pochodne hemoglobiny, bilirubina. Badania wykonywana na aparatach typu ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometod (morfologia, CRP, bilirubina) to CRP oraz badania z zakresu hematologii. Badania wskazane powyej a wykonywane na wymienionych aparatach nale do czynnoci diagnostyki laboratoryjnej wskazanych w art. 2 ustawy. Mog by one wykonywane tylko i wycznie przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia wskazane w art. 6 oraz 6a ustawy. Osobami tymi nie s pielgniarki czy poone.
Nadto ustawa wymaga aby czynnoci diagnostyki laboratoryjnej wykonywane byy w laboratorium, a nic na jakimkolwiek innym oddziale szpitala. Wynika to wyranie rwnie ze sformuowania zawartego w treci art. 6 „samodzielne wykonywanie czynnoci diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium" oraz art. la ustawy mwicego, i badania laboratoryjne musz by wykonywane w laboratorium.

Z powyszego wynika, i nie jest moliwe wykonywania bada diagnostycznych na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometod (morfologia, CRP, bilirubina) w oddziale noworodkw oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej przez pielgniark lub poon. Nie jest rwnie moliwe wykonywani bada poza laboratorium, czyli m.in. na oddziale noworodkw oraz patologu noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej.

Z powaaniem
Prezes Krajowej Rady Diagnostw
Laboratoryjnych
Elbieta Palacz

Wyszukaj: