Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

OPINIA PRAWNA
dotyczca sposobu egzekucji niezapaconych skadek czonkowskich na rzecz samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych

OPINIA DLA : Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych
SPORZDZONA PRZEZ : r.pr. Piotra Siakiewicza
Wnioski: Nieopacone w terminie na rzecz samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych skadki czonkowskie i koszty postpowania w sprawach odpowiedzialnoci zawodowej podlegaj cigniciu w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uzasadnienie:
Stan faktyczny:
Przedmiotem zapytania jest sposb postpowania w sytuacji, w ktrej czonkowie samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych nie opacaj skadek czonkowskich.
Ocena prawna:
Art. 11 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorzdzie pielgniarek i poonych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) czonkowie samorzdu (pielgniarek i poonych) s obowizani regularnie opaca skadk czonkowsk, ktrej wysoko - stosownie do dyrektyw wpywajcych z art. 20 pkt 11) ustawy - Krajowy Zjazd, w drodze uchway.
Zatem, zapata skadki w wysokoci okrelonej w uchwale Krajowego Zjazdu jest obowizkiem kadego czonka samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych Pozostaje odpowiedzie na pytanie, co si stanie w sytuacji, w ktrej czonek samorzdu nie opaci nalenych skadek. Ot zgodnie z art. 92 ustawy, nieopacone w teianinie skadki czonkowskie i koszty postpowania w sprawach odpowiedzialnoci zawodowej podlegaj cigniciu w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji. Postpowanie egzekucyjne w administracji uregulowane jest w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). w art. 5 pkt 2 stanowi ona, c uprawnionym do dania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowizkw wynikajcych bezporednio z przepisw prawa jest organ lub instytucja bezporednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowizanego obowizku albo powoana do czuwania nad wykonaniem obowizku, a w przypadku braku takiej jednostki lub tej bezczynnoci - podmiot, na ktrego rzecz wydane zostao orzeczenie lub ktrego interesy prawne zostay naruszone w wyniku niewykonania obowizku, W omawianym przypadku, podmiotem uprawnionym do dania przeprowadzenia egzekucji administracyjnej bdzie okrgowa izba pielgniarek i poonych, ktrej czonkiem jest dana pielgniarka lub poona. Zgodnie bowiem z 1 ust. 2 uchway Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielgniarek i Poonych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokoci skadki czonkowskiej oraz zasad jej podziau, skadka czonkowska uiszczana jest na rzecz okrgowej izby pielgniarek i poonych, ktrej czonkiem jest dana pielgniarka lub poona.
Jeeli chodzi o organ egzekucyjny, to zgodnie z art. 19 1 cyt. wyej ustawy o postpowaniu... , to naczelnik urzdu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich rodkw egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej nalenoci pieninych (...). Jeli chodzi o szczegowy tryb postpowania w tego rodzaju sprawach, zosta on uregulowany w tieci rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.).
Ot w 3 ust. 1 stanowi ono, e jeeli naleno nie zostanie zapacona w terrninie okrelonym w decyzji lub wynikajcym z przepisu prawa, wierzyciel wysya do zobowizanego upomnienie, z zagroeniem wszczcia egzekucji po upywie siedmiu dni od dnia dorczenia upomnienia. "Wzr upomnienia stanowi zacznik do rozporzdzenia (por.; 3 ust. 3).
Po myli 5 ust. 1 rozporzdzenia, po bezskutecznym upywie terminu okrelonego w upomnieniu wierzyciel (tu: okrgowa izba pielgniarek i poonych) wystawia tytu wykonawczy, ktrego wzr (stosownie do treci 5 ust. 2) stanowi zacznik do rozporzdzenia.
Kolejnym krokiem jest niezwoczne skierowanie tytuu wykonawczego do waciwego miejscowo naczelnika urzdu skarbowego (vide: 6 ust. 1 rozporzdzenia). Nadto, po myli 6 ust. 7 naley przekaza organowi egzekucyjnemu posiadane informacje o majtku i rdach dochodu zobowizanego

Wyszukaj: