Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Warszawa, 18 sierpnia 2011 r.
Pan
Wadysaw Puzo
Dyrektor
Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Zdrowia


Szanowny Panie Dyrektorze,

W zwizku ze zgaszanymi przez okrgowe izby pielgniarek i poonych wtpliwociami interpretacyjnymi w zakresie warunkw udzielania wiadcze przez pielgniarki i poone w ramach grupowych praktyk pielgniarek, poonych, ktre zostay okrelone w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwracam si uprzejm prob o dokonanie wicej interpretacji powyszego przepisu. Art. 19 ust. 5 powyszej ustawy wskazuje, i w ramach grupowej praktyki mog by udzielane wiadczenia zdrowotne wycznie przez pielgniarki bdce wsplnikami albo partnerami spki, o ktrej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, speniajce warunki okrelone w ust. 1 pkt 1-5 i 7 oraz ust. 2 pkt 2. W zwizku z powyszym literalna wykadnia przedmiotowego zapisu prowadzi do wniosku, i pielgniarki, poone, ktre s wsplnikami spki cywilnej zamierzajcymi prowadzi dziaalno lecznicz w ramach grupowej praktyki nie s zobowizane do posiadania wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, z uwagi na wyrane wyczenie w art. 19 ust. 5 obowizku uzyskania przez wsplnika spki cywilnej przedmiotowego wpisu. Powysze pominicie w omawianym art. 19 ust. 5 obowizku uzyskania przez wsplnika spki cywilnej wpisu, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 6 jest szczeglnie niezrozumiae z uwagi na fakt, i wsplnicy spki cywilnej s przedsibiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.), ktrzy maj obowizek uzyskania wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej (art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej).
Ponadto naley wskaza, i uycie w art. 19 ust. 5 ustawy o dziaalnoci leczniczej wyrazu „oraz” w odniesieniu do kwestii posiadania specjalizacji, o ktrej mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy, przez pielgniarki, poone, ktre zamierzaj prowadzi grupow praktyk powoduje, i jedynie pielgniarki, poone posiadajce specjalizacj bd mogy udziela wiadcze zdrowotnych w ramach grupowych praktyk. Powysza wykadnia literalna przepisu w opinii NRPIP prowadzi zatem do nieuzasadnionego pozbawienia pielgniarek, poonych nie posiadajcych specjalizacji prawa do udzielania wiadcze zdrowotnych w ramach grupowych praktyk.
Naley take wskaza, i powysze brzmienie art. 19 ust. 5 ustawy o dziaalnoci leczniczej jest niezrozumiae zwaszcza w kontekcie odnoszcego si do grupowych praktyk lekarskich art. 18 ust. 7 przedmiotowej ustawy, ktry przewiduje, i „w ramach grupowej praktyki lekarskiej mog by udzielane wiadczenia zdrowotne wycznie przez lekarzy bdcych wsplnikami albo partnerami spki, o ktrej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, speniajcych warunki, o ktrych mowa w ust. 1 albo 2.” Powyszy zapis w peni odpowiada aktualnemu stanowi prawnemu i dotychczasowej praktyce i powinien by zastosowany wprost w art. 19 ust. 5 ustawy w odniesieniu do grupowych praktyk pielgniarek i poonych.
W zwizku z powyszym NRPiP zwraca si z uprzejm prob o wydanie wicej interpretacji prawnej art. 19 ust. 5 ustawy o dziaalnoci leczniczej, ktra pozwoliaby na przyjcie wykadni przedmiotowego przepisu odpowiadajcej celowi i dotychczasowej praktyce funkcjonowania grupowych praktyk, i byaby jednolita z przepisami odnoszcymi si do grupowych praktyk lekarskich (18 ust. 7 ustawy).
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo w moliwie krtkim terminie.

Z powaaniem
(-) Elbieta Garwacka – Czachor
Wiceprezes NRPiP***


MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Prawny
Warszawa, dn. 23sierpnia 2011 r.

Pani Elbieta Garwacka-Czachor
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych


W odpowiedzi na pismo z dnia 18 sierpnia 2011 r. (znak: NIPIP-NRPiP-DM.0025.154.2011), przedstawiam nastpujce wyjanienia. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej „ustaw", w ramach grupowej praktyki mog by udzielane wiadczenia zdrowotne wycznie przez pielgniarki bdce wsplnikami albo partnerami spki, o ktrej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, speniajce warunki okrelone w ust. 1 pkt 1-5 i 7 oraz ust. 2 pkt 2. Z przepisu tego monaby, jak susznie zauwaono, stosujc wycznie wykadni literaln e obowizek uzyskania wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej nie dotyczy pielgniarek bdcych wsplnikami spek cywilnych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy. Przede wszystkim naley stwierdzi, e przepis ten nie kreuje w odniesieniu do tej kategorii osb obowizku albo braku obowizku dokonania wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Obowizek taki kreuje art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pn. zm.). Zatem pominicie w art. 19 ust. 5 ustawy elementu dotyczcego dokonania wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej nie zwalnia pielgniarki (poonej) jako osoby fizycznej zamierzajcej wykonywa dziaalno gospodarcz w ramach umowy spki cywilnej z obowizku uzyskania wpisu w dokonania wpisu w ewidencji dziaalnoci gospodarczej.
Rwnie uycie spjnika „oraz" w art. 19 ust. 5 ustawy nie wpywa w aden sposb na moliwo prowadzenia dziaalnoci leczniczej przez pielgniarki (poone) niespeniajce wymogu okrelonego w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy w ramach grupowej praktyki. Przepis ten naley wykada zgodnie z art. 21 Konstytucji oraz opierajc si na wykadni systemowej (por. art. 18 ust. 7 ustawy).

Z powaaniem
Wadysaw Puzo
Dyrektor
Departamentu Prawnego

Wyszukaj: