Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Opinia prawna w sprawie zatrudnienia poonej w domach pomocy spoecznej


Wykonywanie zawodu pielgniarki, poonej regulowane jest ustaw z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i poonej (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 151 poz. 1217 ze zmianami).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy wykonywanie zawodu poonej polega na udzielaniu przez osob posiadajc wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, wiadcze zdrowotnych w szczeglnoci: pielgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobiet, kobiet ciarn, rodzc i poonic oraz noworodkiem.
Na podkrelenie zasuguje fakt, i wszystkie wyej przytoczone rodzaje wiadcze, poona wykonuje w odniesieniu do kobiet, we wszystkich okresach ycia a nie, jak powszechnie si uznaje, do kobiet ciarnych, poonic i noworodkw. Ustp 2 art. 5 wyej cytowanej ustawy stanowi, i udzielanie wiadcze, o ktrych mowa w ust. 1, poona wykonuje poprzez:
1) prowadzenie dziaalnoci edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do ycia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzystwa i ojcostwa,
2) rozpoznawanie ciy i sprawowanie opieki nad kobiet w przebiegu ciy fizjologicznej oraz przeprowadzenie bada niezbdnych w monitorowaniu ciy fizjologicznej,
3) kierowanie na badania konieczne do jak najwczeniejszego rozpoznania ciy wysokiego ryzyka,
4) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie podu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
5) przyjmowanie porodu siami natury wraz z naciciem i szyciem nacitego krocza,
6) podejmowanie koniecznych dziaa w sytuacjach nagych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjcie porodu z pooenia miednicowego oraz rczne wydobycie oyska
7) sprawowanie opieki nad matk i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
8) badanie noworodkw i opiek nad nimi,
9) realizacj zlece lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
10) samodzielne udzielanie w okrelonym zakresie wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
11) profilaktyk chorb kobiecych i patologii pooniczych.
Do zakresu zada poonej jak wynika z wyej przytoczonych rodzajw wiadcze naley midzy innymi:
- realizacja zlece lekarskich w procesie diagnostyki i leczenia i rehabilitacji (pkt 9),
- samodzielne udzielanie w okrelonym zakresie wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (pkt 10).
W rozporzdzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i zakresu wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielgniark albo poon samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007r., Nr 210, poz. 1540), ktre jest delegacj wynikajc z art. 6 ustawy o zawodach pielgniarki i poonej, okrelony jest zakres i rodzaj wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez poon samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. W czci zakres tych zada jest porwnywalny.
Jedynym ograniczeniem jest uregulowanie 9, ktre stanowi, e zarwno pielgniarka jak te poona nie powinny wykracza poza swoje umiejtnoci zawodowe, w szczeglnoci podejmowa czynnoci wymagajcych umiejtnoci zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia zawodowego w odpowiedniej formie ksztacenia podyplomowego. Brak jest natomiast przepisu, ktry zabraniaby zatrudnienia poonych poza pionem pooniczo-ginekologiczym. Nie ma zatem przeszkd, aby poona wykonywaa swj zawd w domu pomocy spoecznej w takim zakresie o jakim mowa w cytowanych powyej aktach prawnych (art. 5 ust. 1-3 ustawy o zawodach pielgniarki i poonej oraz 6-8 cyt. rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. Z uwagi, i w domach pomocy spoecznej, cz pensjonariuszy stanowi kobiety, pracodawca po dokadnej analizie potrzeb zdrowotnych ma moliwo zatrudnienia poonej okrelajc zakres zada i obowizkw, ktry bdzie dostosowany do zakresu i rodzaju wiadcze na rzecz mieszkacw tego domu pomocy spoecznej.
Wyraone powyej stanowisko znalazo swoje potwierdzenie w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikw samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222), ktre po nowelizacji z dnia 22 kwietnia 2008r. (Dz. U. Nr 73, poz. 430) zawierao w zaczniku nr 3, w czci III „jednostki organizacyjne pomocy spoecznej oraz centra integracji spoecznej” w czci „stanowiska pracownicze” pod lp. 18: starsza pielgniarka, poona; lp: 24 pielgniarka, poona.
Przedmiotowe rozporzdzenie zostao uchylone z dniem 1 kwietnia 2009r. w zwizku z art. 59 i 60 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Jednake z dniem 1 kwietnia 2009r,. weszo w ycie rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracownikw samorzdowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.), ktre w zaczniku nr 3, tabela IV, poz. H – samorzdowe jednostki organizacyjne, cz III - jednostki organizacyjne pomocy spoecznej oraz centra integracji spoecznej, w czci obejmujcej stanowiska pomocnicze i obsugi, pod poz. 19 zawiera stanowisko: starsza pielgniarka, poona i pod poz. 25 pielgniarka, poona.

(-)Iwona Choromaska
Radca prawny NRPiP

Wyszukaj: