Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Informacja w sprawie moliwoci uzyskania dofinansowania do studiw pomostowych.

Zgodnie z przepisem art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. z 2001r., Nr 57, poz. 602 z pn. zm.) pielgniarka, poona ma obowizek staego aktualizowania swojej wiedzy i umiejtnoci zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w rnych rodzajach ksztacenia podyplomowego.
Na podstawie przepisw art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorzdzie pielgniarek i poonych (Dz.U. 1991 nr 41 poz. 178) jednostkami organizacyjnymi samorzdu posiadajcymi osobowo prawn s: okrgowe izby pielgniarek i poonych oraz Naczelna Izba Pielgniarek i Poonych zwane dalej odpowiednio „okrgowymi izbami” i „Naczeln Izb”. Zgodnie z art. 22. ust. 1. okrgowy zjazd odbywa si raz w roku i jest zwoywany przez okrgow rad. Art. 23 pkt 1 stanowi, e okrgowy zjazd ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budet. Przepisy powysze okrelaj duy zakres autonomii zarwno organizacyjnej jak i finansowej okrgowych izb.
Autonomia prowadzenia gospodarki finansowej oznacza, e okrgowe izby s uprawnione do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczcych sposobw wydatkowania posiadanych rodkw finansowych, ktre mog ale nie musz by przeznaczone na dofinansowanie ksztacenia. Podstaw ubiegania si o dofinansowanie do ksztacenia zarwno podyplomowego jak i przeddyplomowego jest regulamin wewntrzny izby, w myl ktrego studia pomostowe mog by objte refundacj ze rodkw danej izby. Jednake izba nie jest zobligowana prawnie do uchwalenia takich przepisw.
Niestety, jeeli regulamin lub inne przepisy wewntrzne okrgowej izby, waciwej ze wzgldu na miejsce wykonywania zawodu nie zawieraj zapisw, ktre stanowiyby o moliwoci refundacji ksztacenia ze rodkw izby, nie mona ubiega si o dofinansowanie. Jednake istnieje moliwo zwrcenia si z prob do okrgowej izby o ewentualn prb zmiany regulaminu w ten sposb, aby zawiera regulacje dotyczce dofinansowania ksztacenia w zakresie studiw pomostowych.

Sporzdzi:
mgr Marek Martyna

Zatwierdzi:
mgr Iwona Choromaska
Radca prawny NRPiP

rdo: NRPiP

Wyszukaj: