Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Opinia w sprawie moliwoci prowadzenia indywidualnych praktyk pielgniarskich w zakadach opieki zdrowotnej Warszawa, dn. 21.09.2004 r.

Art. 25 ustawy o zawodach pielgniarek i poonych znowelizowany art. 18 ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej nie zawiera bezporedniego zakazu prowadzenia praktyki indywidualnej w zoz. Zakaz tak sformuowany umieszczony jest w art. 25a ust. 5 ustawy o zawodach (po nowelizacji) w odniesieniu do praktyk grupowych.
Zachodzi pytanie – czy pominicie tak wyraonego zakazu w odniesieniu do praktyk indywidualnych innych ni grupowe mone oznacza przyzwolenie na ich prowadzenie w zoz-ach.
W tym celu naley przeanalizowa cao przepisw odnoszcych si do dziaalnoci gospodarczej w tym do dziaalnoci regulowanej, do przepisw prawa pracy oraz do przepisw dot. klasyfikacji dziaalnoci PKD.
Art. 24a ustawy o zawodach pielgniarek i poonych uznaje praktyki indywidualne, za dziaalno regulowan, a wic za dziaalno gospodarcz. Pigniarka/poona zamierzajca podajc praktyk indywidualn zobowizana jest uzyska wpierw wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej i art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach pielgniarki i poonej.
Ju te wymagania ustawowe, szczeglnie odnoszce si do obowizku posiadania pomieszczenia, sprztu i wyposaenia gabinetu przez osob zgaszajc praktyk do rejestru dziaalnoci regulowanej czyli rejestru praktyk indywidualnych wskazuje, e nie moe to by osoba zatrudniona dotychczas w zoz na podstawie umowy o prac, ktra zmienia t umow na stosunek kontraktowy. Wynika to te z zapisu art. 27 ustawy o zawodach, ktry stanowi, e jeeli praktyka indywidualna okrelona w art. 25 ust. 8 i art. 25a ust. 8 jest wykonywana u okrelonych podmiotw nie bdcych zoz – to obowizek wyposaenia pomieszczenia w sprzt i aparatur spoczywa na tych podmiotach.
Art. 25a ust. 8 dotyczy praktyki grupowej u podmiotw nie bdcych zoz-ami, a art. 25 ust. 8 zatrudnienia na podstawie umowy o prac lub zlecenia rwnie u podmiotw nie bdcych zoz-ami. To ostatnie zatrudnienie traktuje si za rwnoznaczne z praktyk indywidualn mimo, e praktyk w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci nie jest, gdy pracownik nie jest przedsibiorc.
Wymg posiadania pomieszczenia i okrelonego wyposaenia nie odnosi si do praktyk indywidualnych wykonywanych wycznie w miejscu wezwania (art. 25 ust. 4 pkt. 3 ustawy o zawodach). Jednak pielgniarka musi posiada adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentw medycznych.
Gdyby wiec pielgniarka/poona zarejestrowaa w Urzdzie Gminy praktyk indywidualn w miejscu wezwania jako dziaalno gospodarcz – musiaaby dla celw rejestru dziaalnoci regulowanej wskaza swj adres jako adres praktyki i miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.
W sytuacji podpisania z zoz-em umowy na wiadczenia zdrowotne dla pacjentw tego zoz-u nie byoby to wykonywanie praktyki w miejscu wezwania gdy ca dokumentacj medyczn tworzy i przechowuje zoz bez moliwoci kopiowania czci dokumentacji i przekazywania jej pielgniarkce/poonej do przechowywania pod adresem praktyki.
Ponadto takie rozwizanie naruszaoby art. 22 1 i 11 Kodeksu Pracy, ktry uznaje za umow o prac wykonywanie czynnoci objtych umow w miejscu wskazanym przez zleceniodawc, pod jego kierownictwem i nadzorem, w okrelonych godzinach i przy penym ryzyku za mogce powsta szkody dla osb trzecich (niezalenie od indywidualnego ubezpieczenia oc pielgniarki/poonej, ktra w tym wypadku odpowiadaaby z regresu zoz wobec niej, a nie bezporednio wobec pacjenta – bo nie miaa z nim zawartej umowy o wiadczenie zdrowotne).
Zwracam te uwag na fakt, e praktyka grupowa – wyranie wyczona ustaw z dziaalnoci w zoz-ie nie dotyczy organizacyjnie osoby prawnej gdy spka cywilna i spka partnerska nie s osobami prawnymi i wykonuj dziaania wycznie poprzez swoich wsplnikw – osoby fizyczne. Jeeli wic istnieje zakaz wykonywania w zoz praktyki grupowej – co i tak wg. prawa dotyczy wykonywanie czynnoci przez konkretn pielgniark lub poon – to niczym nie uzasadnione byoby umoliwienie prowadzenia praktyki indywidualnej przez pielgniark/poon, ktra zgosia w UG wykonywanie zawodu (dziaalnoci gospodarczej) w formie wycznie na wezwanie.
Ponadto – pielgniarka/ poona ma prawo na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o zoz zawrze z pacjentem szpitala umow o dodatkowe usugi pielgnacyjne – ale nie jest to umowa z zoz-em i tylko w ten sposb mona majc wpis do praktyk indywidualnych – wiadczy dodatkowe usugi pielgnacyjne pacjentom – traktujc to jako praktyk na wezwanie.
Jednoczenie wskaza naley, e zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20.01.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PDK) – Dz. U. nr 33 poz. 289 ze zm. Zacznik 1 Sekcja N – Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna podklasa 85.14.C dziaalno pielgniarek i poonych obejmuje indywidualn lub zespoow dziaalno, prowadzon w placwkach medycznych takich jak przychodnie zakadowe, zawodowe, szkolne, DPS i placwki inne ni szpitale, prywatne gabinety pielgniarek/poonych oraz w domu pacjenta.
Reasumujc – skoro wg. przepisw o PKD wyczana jest praktyka indywidualna w szpitalach, a art. 27 ustawy o zawodach daje moliwo zwalniania pielgniarki/poonej, z obowizku posiadania pomieszcze, wyposaenia i sprztu tylko w przypadku zatrudnienia w zakadzie pracy nie bdcym zoz-em i w sytuacji gdy praktyka indywidualna wykonywana wycznie w miejscu wezwania moe dotyczy tylko wezwania przez konkretnego pacjenta a nie podpisywania ze szpitalem umowy o stae wiadczenia zdrowotne i pielgnacyjne wobec anonimowych pacjentw bez moliwoci prowadzenia przez pielgniarki/poone dla nich odrbnej dokumentacji medycznej i przechowywania jej poza szpitalem – to brak jest podstaw prawnych prowadzenia praktyki indywidualnej w zoz-ach.

mec. (-) Grayna Filipowska-Kejna

rdo: NRPiP

Wyszukaj: