Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Od kiedy obowizuje nowa dyrektywa 2005/36/WE?

Zgodnie z art. 249 Traktatu Ustanawiajcego Wsplnot Europejsk dyrektywy wi wszystkie Pastwa Czonkowskie, do ktrych s kierowane, w odniesieniu do rezultatu, ktry ma by osignity, pozostawiaj jednak organom krajowym swobod wyboru formy i rodkw. Oznacza to, e normy prawa wsplnotowego zawarte w dyrektywach nie staj si z chwil ich opublikowania, automatycznie czci porzdku prawnego obowizujcego w pastwach czonkowskich, obok prawa krajowego. Nie podlegaj zatem zasadzie bezporedniego obowizywania. Wymogiem skutecznoci regulacji zawartych w dyrektywach jest odpowiednia inkorporacja do krajowych porzdkw prawnych Pastw Czonkowskich za pomoc odpowiednich aktw prawa wewntrznego.
Zgodnie z art. 63 Dyrektywy 2005/36/WE Pastwa Czonkowskie wprowadzaj w ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne dla wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 20 padziernika 2007 r. Jednoczenie naley zaznaczy, i w przypadku wczeniejszej implementacji przepisw dyrektywy do polskiego systemu prawnego, uzyskuje ona moc wic, z chwila wejcia w ycie przepisw wydanych w celu jej wykonania. Termin wyznaczony na implementacje dyrektywy 2005/36/WE jest jednoczenie, zgodnie z jej art. 62, dat, w ktrej moc obowizujc trac midzy innymi dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG 89/48/EWG, 92/51/EWG. Podkreli naley, i zgodnie z wyej cytowanym artykuem odesania do uchylonych dyrektyw bd rozumiane jako odesania do nowej dyrektywy. Oznacza to, i wystawienie zawiadczenia przywoujcego stare dyrektywy sektorowe bd oglne ju w momencie obowizywania nowej dyrektywy (np. po jej implementacji lub upywie terminu transpozycji) nie wpywa na wano tego dokumentu i powinno zosta poczytane przez organ, ktry jest adresatem, jako odniesienie do nowej dyrektywy.
W przypadku niewykonania przez pastwo czonkowskie obowizku implementacji, zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci w sprawie Van Duyn (41/74, ECR 1974, 1337), dyrektywa, po upywie terminu jej implementacji nabiera mocy obowizujcej. Podkreli jednake naley, e omawiany skutek, dyrektywa moe wywoywa jedynie w ukadzie pionowym, tzn. w stosunkach midzy jednostk a pastwem i to tylko w jednym kierunku. Dopuszczalne jest bowiem jedynie powoywanie si na postanowienia dyrektyw przez obywateli w sporze z pastwem. Nie jest moliwa natomiast sytuacja odwrotna, w ktrej to pastwo mogoby wymaga od swoich obywateli stosowania si do norm aktu prawnego, ktrego samo zaniedbao zrealizowa.
Naley zaznaczy, i naruszenie obowizku implementacji nie nastpuje tylko w przypadku braku jakiegokolwiek dziaania ze strony pastwa, ale rwnie gdy implementacja jest niecakowita lub te nie realizuje dokadnie wymogw zawartych w dyrektywie.
Reasumujc, naley stwierdzi, e dyrektywa 2005/36/EWG stanie si podstaw prawn do wydawania zawiadcze na cele procesu uznawania kwalifikacji zawodowych pielgniarek i poonych z chwil transponowania jej zapisw do krajowego porzdku prawnego, bd z chwil upywu terminu jej implementacji.

Sporzdzi:
mgr Marcin Michalczyk

Zatwierdzi:
mgr Iwona Choromaska
Radca prawny NRPiP

rdo: NRPiP

Wyszukaj: