Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Czy istnieje moliwo zaliczenia trzymiesicznego przeszkolenia po picioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu jako stau pracy uprawniajcego do przyjcia na kurs specjalistyczny?

Zgodnie z 32 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 padziernika 2003 r. w sprawie ksztacenia podyplomowego pielgniarek i poonych (Dz. U. z 2003 r., Nr 197, poz. 1923), do kursu specjalistycznego moe przystpi pielgniarka, poona, ktra posiada prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzymiesiczny sta pracy w zawodzie.
Pomimo braku ustawowej definicji pojcia „stau pracy”, stosujc wykadni funkcjonaln wyej wymienionego aktu prawnego naley stwierdzi, e przez sta pracy, naley rozumie czas, na przestrzeni ktrego, dana osoba wykonywaa swj zawd. Oznacza to posiadanie penych kwalifikacji oraz wykonywanie caego zakresu obowizkw waciwych dla danego zawodu.
Picioletnia przerwa w wykonywaniu zawodu nie skutkuje utrat prawa wykonywania zawodu, jednake podjcie wykonywania zawodu pielgniarki lub poonej po upywie tego okresu, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielgniarki i poonej (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602 ze zm.), wymaga odbycia, przez pielgniark przeszkolenia. U podstaw ratio legis tego przepisu, ley ch zagwarantowania rzetelnego i bezpiecznego dla pacjenta, wykonywania czynnoci zawodowych pielgniarki i poonej. Wspomniane wyej przeszkolenie, ma za zadanie zweryfikowanie stanu wiedzy pielgniarki, z obecn praktyk i zmieniajcymi si technikami oraz sprztem. Przeszkolenie odbywa si pod nadzorem i opiek osb do tego wyznaczonych. Dopiero po odbyciu wskazanego przeszkolenia, pielgniarka lub poona moe, zgodnie z prawem, zosta zatrudniona i wykonywa wszystkie czynnoci waciwe dla jej zawodu.
Z uwagi na powysze, nie moliwe jest potraktowanie trzymiesicznego okresu przeszkolenia, po picioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu, jako stau pracy niezbdnego do podjcia kursu specjalistycznego.

Sporzdzi:
mgr Marcin Michalczyk

Zatwierdzi:
mgr Iwona Choromaska
Radca prawny NRPiP

rdo: NRPiP

Wyszukaj: