Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Wytyczne w zakresie stosowania penicyliny i rodkw penicylinopochodnych, z uwzgldnieniem warunkw, w jakich mog by stosowane.

Podstawami prawnymi, okrelajcymi zakres obowizkw i uprawnie dotyczcych stosowania penicyliny i rodkw penicylinopochodnych przez pielgniarki s: ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielgniarki i poonej (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602) – zwana dalej ustaw oraz rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 2 wrzenia 1997 roku w sprawie zakresu i rodzaju wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielgniark samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakres i rodzaj takich wiadcze wykonywanych przez poon samodzielnie sprawie (Dz. U. z 1997r., Nr 116, poz. 750) - zwane dalej rozporzdzeniem.
Na podstawie art. 4 wyej wymienionej ustawy, pielgniarka wykonuje czynnoci waciwe dla zawodu poprzez realizacj zlece lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Dlatego te, gwn podstaw do podania leku, przez pielgniark lub poon, niezalenie od warunkw, w jakich lek jest podawany, bdzie udokumentowane zlecenie lekarskie. Pielgniarka, moe wykona zabieg, w warunkach domowych, bez obecnoci lekarza, jedynie na podstawie wyranego zapisu zawartego w zleceniu.
Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 204 ze zm.), lekarz ponosi odpowiedzialno za powysze czynnoci, natomiast pielgniarka zobligowana jest do prawidowego wykonania zlecenia lekarskiego. Jednoczenie art. 22 punkt 5 ustawy o zawodach pielgniarki i poonej daje pielgniarce prawn moliwo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, pod warunkiem podania przyczyny na pimie.
Wskazane wyej rozporzdzenie Ministra Zdrowia w 1 ust. 3, ktry stanowi katalog zamknity wiadcze leczniczych dopuszczonych do samodzielnego wykonywania przez pielgniark, nie zawiera zapisw dotyczcych stosowania penicyliny oraz rodkw penicylinopochodnych. W zwizku z tym, naley stwierdzi, e pielgniarka moe stosowa wyej wymienione leki, wycznie na wyrane zlecenie lekarza.
Reasumujc, naley stwierdzi, e w chwili obecnej nie obowizuj szczegowe regulacje prawne dotyczce przedmiotowej sprawy. Przypomnie naley, i do 5 sierpnia 1997 roku obowizywao zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 7 wrzenia 1981 roku w sprawie wykonywania niektrych czynnoci zawodowych przez pielgniark i poon (Dz. Urz. MZiOS Nr 12, poz. 45). Zostao ono uchylone przez Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej w ustpie 3 obwieszczenia MZiOS z dnia 8 lipca 1997 roku w sprawie wykazu obowizujcych resortowych aktw prawnych (Dz. Urz. MZiOS Nr 4, poz. 26 z dnia 5 sierpnia 1997 roku). W powyszym wykazie znalazy si jednak, jako obowizujce, wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 23 marca 1977 roku w sprawie stosowania penicyliny i wykonywania skrnych prb uczuleniowych. Brak jest natomiast komunikatu Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 maja 1978 roku (LS.Int. 02-5/78) w sprawie postpowania w razie polekowego wstrzsu anafilaktycznego. Powyszy komunikat zosta opracowany przez Krajowe Zespoy Specjalistyczne w Dziedzinie Anestezjologii i Interny przy wspudziale Departamentu Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji. Ostatnia poprawiona wersja pochodzi z dnia 1 grudnia 1993 roku i jak si okazuje odnosi si ona rwnie do nieobowizujcego ju zarzdzenia MZiOS z dnia 7 wrzenia 1981 roku w sprawie wykonywania niektrych czynnoci zawodowych przez pielgniarki i poone. Pomocne w okreleniu wytycznych stosowania penicyliny mog okaza si take nastpujce dokumenty (w zaczeniu):
1. Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pediatrii w sprawie zlecania przez lekarzy rodzinnych do wykonania w domu wstrzykni doylnych bd dominiowych antybiotykw – u dzieci do 3-go miesica ycia, 2. Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielgniarstwa Pediatrycznego
nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie podawania antybiotykw u noworodkw i niemowlt do 3-go miesica ycia.

Sporzdzi:
mgr Marcin Michalczyk

Zatwierdzi:
mgr Iwona Choromaska

Radca prawny NRPiP

rdo: NRPiP

Wyszukaj: