Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Czy istnieje moliwo zawieszenia prowadzenia indywidualnej praktyki pielgniarskiej?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) przedsibiorca moe podj dziaalno gospodarcz po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsibiorcw w Krajowym Rejestrze Sdowym albo do Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej. W myl art. 24a ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielgniarki i poonej (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz.602 ze zm.), prowadzenie indywidualnej praktyki pielgniarek, poonych, - jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu przepisw ustawy wskazanej wyej ustawy. Oznacza to, e osoba prowadzca tak dziaalno ma obowizek uzyskania wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej prowadzonego na podstawie art. 23 cytowanej ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej oraz uzyskania wpisu do ewidencji dziaalnoci regulowanej na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, ktr zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy o zawodach pielgniarki i poonej jest rejestr indywidualnych praktyk prowadzony przez okrgow rad pielgniarek i poonych.
Z analizy przedstawionych powyej zapisw wynika, i oprcz przepisw ustawy o zawodach pielgniarki i poonej zastosowanie bd tu miay rwnie zapisy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Dlatego te, w przypadku czasowego zaprzestania wykonywania dziaalnoci gospodarczej prowadzonej w formie indywidualnej praktyki pielgniarskiej bdzie zastosowanie bd miay oglne zasady prawa gospodarczego.
Zawieszenie oznacza zaprzestanie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez okrelony czas. Chcc zawiesi dziaalno naley zawiadomi pisemnie o tym fakcie urzd skarbowy i oddzia ZUS-u.
Zarwno przepisy ustawy z dnia 13 padziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. 1998r. Nr 137 poz.887), jak i przepisy, cytowanej ju, ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej nie zawieraj pojcia zawieszenia dziaalnoci. Co wicej, za cay okres, tj. od dnia jej rozpoczcia do dnia jej zakoczenia - nalene s skadki na poszczeglne ubezpieczenia. Wnioskowa naley, i prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wystpuje zarwno w okresach faktycznego wykonywania usug, jak rwnie w okresach wykonywania innych czynnoci zwizanych z dziaalnoci. Czego potwierdzeniem jest uzasadnienie do wyroku Sdu Apelacyjnego w Biaymstoku z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn. akt III AUa 1531/03, w ktrym czytamy: "Prowadzenie dziaalnoci pozarolniczej (gospodarczej) w rozumieniu przepisu art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (...) obejmuje nie tylko faktyczne wykonywanie czynnoci nalecych do zakresu tej dziaalnoci lecz take czynnoci zmierzajce do zaistnienia takich czynnoci gospodarczych".
W trakcie prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci mog si rwnie zdarzy sytuacje, kiedy prowadzcy dziaalno zaprzestaje na pewien czas jej prowadzenia, tzn. nie wykonuje jakichkolwiek czynnoci zmierzajcych do osignicia przychodw. Przykadowo, mog to by sytuacje spowodowane sezonowoci prowadzonej dziaalnoci, wyjazdem prowadzcego dziaalno lub rnymi zdarzeniami losowymi. W takim przypadku osoba taka zobowizana jest poinformowa ZUS o tym fakcie. Dokonuje tego poprzez wyrejestrowanie siebie z ubezpiecze na druku ZUS ZWUA jako osoby ubezpieczonej i ZUS ZWPA jako patnika skadek. Niemniej jednak w sprawach spornych lub budzcych wtpliwoci, ZUS ma prawo zakwestionowa okresy czasowego zaprzestania prowadzenia dziaalnoci, szczeglnie jeeli dotyczy to kilkudniowych okresw w cigu jednego miesica i gdy powtarzaj si one nagminnie. Wwczas ZUS obejmuje tak osob ubezpieczeniami z okresem wstecznym, co w konsekwencji powoduje zobowizanie osoby prowadzcej dziaalno do zapaty zalegych skadek wraz z odsetkami za zwok.
Fakt, e osoba faktycznie nie prowadzia w danym okresie dziaalnoci gospodarczej moe podlega akceptacji w przypadku, kiedy osoba ta zgosia przerw w wykonywaniu dziaalnoci w urzdzie skarbowym, a urzd t przerw uzna. Zaznaczy jednak naley, e zawiadczenie z urzdu skarbowego o zgoszonej przerwie w prowadzonej dziaalnoci uzyska mog jedynie osoby prowadzce dziaalno gospodarcz opodatkowan w formie karty podatkowej. Natomiast przedsibiorcy opodatkowani w inny sposb - nie maj moliwoci zdobycia takiego zawiadczenia. ZUS podkrela jednak, e informacje uzyskane w urzdzie skarbowym maj charakter pomocniczy i nie przesdzaj bezwzgldnie o fakcie prowadzenia lub nie dziaalnoci.
Naley rwnie zaznaczy, e ZUS i Ministerstwo Zdrowia prezentuj odmienne stanowisko w kwestii ustalenia okresu podlegania ubezpieczeniom osoby prowadzcej pozarolnicz dziaalno oraz obowizku opacania skadek. Zdaniem:
1) ZUS - przedsibiorca podlega ubezpieczeniom spoecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zobowizany jest do opacania z tego tytuu skadek ubezpieczeniowych za okres faktycznego wykonywania dziaalnoci,
2) Ministerstwa Zdrowia - skadk na ubezpieczenie zdrowotne naley opaca za okres od daty wskazanej w uprawnieniu do prowadzenia dziaalnoci na podstawie wpisu do ewidencji do dnia wykrelenia wymienionego wpisu.

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, e za okres w ktrym osoba czasowo zaprzestaa prowadzenia dziaalnoci, nie opacajc z tego powodu skadek na ubezpieczenia spoeczne, obowizana jest opaci skadki na ubezpieczenie zdrowotne.
W kompetencji dyrektora oddziau wojewdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ley rozpatrywanie spraw z zakresu m.in. objcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Moe si zdarzy, e dyrektor oddziau wojewdzkiego NFZ wyda decyzj o obowizku ubezpieczenia zdrowotnego w okresie faktycznego zaprzestania prowadzenia dziaalnoci. Wtedy decyzja taka - po uprawomocnieniu si - podlega wykonaniu. Oczywicie od tej decyzji prowadzcy dziaalno moe wnie odwoanie.
Majc na uwadze powysze fakty, jeli Zakad Ubezpiecze Spoecznych oraz Urzd Skarbowy nie zgosz zastrzee, nie istniej przeszkody zawieszenia wykonywania dziaalnoci gospodarczej wykonywanej w formie indywidualnej praktyki pielgniarskiej. Taka sytuacja nie wywouje skutkw w sferze rejestru indywidualnych praktyk.

Sporzdzi:
mgr Marcin Michalczyk

Zatwierdzi:
mgr Iwona Choromaska
Radca prawny NRPiP

rdo: NRPiP

Wyszukaj: